ข่าวสารดีๆจาก BSU

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด

การแข่งขันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาดกระบัง 1 Day Trip

ภายใต้แนวคิด     การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนลาดกระบัง

 

โครงการ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาดกระบัง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงสนเข้าร่วมการประกวดแผนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาดกระบัง ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนลาดกระบัง  ชิงถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

 1. หัวข้อที่ใช้ในการประกวด

         รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนลาดกระบัง

 1. ประเภทผู้เข้าประกวด

         นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 1. รางวัล

         รางวัลชนะเลิศ                                        ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                พร้อมคูปองการศึกษา 3,000บาท

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                พร้อมคูปองการศึกษา 2,000 บาท

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                พร้อมคูปองการศึกษา 1,000 บาท

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาและคณะ ทีมละ 2 คน
 2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน แต่ละกลุ่มสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
 3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาดกระบังเพื่อส่งเข้าประกวด
 4. กำหนดชื่อทีม ระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 5. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนาม
 6. โปรแกรมทัวร์ที่นำเสนอจะต้องเป็นการเขียนด้วยทีมตัวเอง ไม่อนุญาติให้คัดลอกผลงานจากสื่อใดๆทั้งสิ้น
 7. ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและ Powerpoint นำเสนอโปรแกรมทัวร์ 1 Day Trip แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาดกระบัง ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนลาดกระบัง บันทึกในแผ่น CD-ROM ทั้งไฟล์Powerpoint และ Word มายัง E-mail: tourism@bsu.ac.th

 

รายละเอียดในการแข่งขัน 
       สิ่งที่ต้องจัดส่งเข้าร่วมประกวด มีดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครของสมาชิกในทีม
 2. ไฟล์ที่ใช้นำเสนอต้องส่งให้ทางคณะกรรมการตรวจเช็คความเรียบร้อย ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความน่าสนใจของโปรแกรมทัวร์
 2. รูปแบบการนำเสนอ
 3. บุคลิกภาพในการนำเสนอ
 4. ไหวพริบในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

 

กำหนดการ

 

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 25 มกราคม 2559 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์http://goo.gl/nMNSp7)

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557

ประกาศผลและมอบรางวัลภายในวันงาน วันที่ 30 มกราคม 2559