ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

 

 

หน้าหลัก เอกสาร ภาพกิจกรรม
สมัครเรียน หลักสูตร ทะเบียนออน์ไลน์
 ยินดีต้อนรับ
 Facebook : https://www.facebook.com/bsugraduateschool
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก เอกสาร ภาพกิจกรรม
สมัครเรียน หลักสูตร ทะเบียนออน์ไลน์
เอกสาร
ID   Word PDF
1.  06-10-2559   กำหนดการสอบ MBAรหัส58
2.  06-10-2559  แบบคำร้องขอสอบสารนิพนธ์  
3.  06-10-2559 แบบบันทึกคะแนน  
4.  06-10-2559 แบบคำร้อง(กรณีพิเศษ)  
5.  06-10-2559 คำขอร้องเครื่องมือ-เก็บข้อมูล-try out  
6.  19-10-2559 คู่มือการทำสารนิพนธ์ล่าสุดปี2558  
 7.   19-10-2559 สมุดบันทึกฝึกงานเขตพื้นที่การศึกษา2558  
8.  19-10-2559 สมุดบันทึกฝึกงานในสถานศึกษา2558  
9.  25-10-2559  ส่วนประกอบของการเขียนบทความ ตัวอย่าง
 10.  27-10-2559   กำหนดการสอบ MBAรหัส58 ปรับปรุงล่าสุด 
 11.  27-10-2559   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ MBAรหัส58 
 12.  25-10-2560   ผลสอบประมวลความรู้ M.Ed. 
13.  20-02-2560 คำขอร้องเครื่่องมือ-เก็บข้อมูล-try out  
 14.  27-03-2561 สมุดบันทึกฝึกงานเขตพื้นที่การศึกษา2560  
 15.  27-03-2561 สมุดบันทึกฝึกงานในสถานศึกษา2560  
       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก เอกสาร ภาพกิจกรรม
สมัครเรียน หลักสูตร ทะเบียนออน์ไลน์
ภาพกิจกรรม