คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่
 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาการบัญชี 
 3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาการท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดสอน 1 หลักสูตร ได้แก่
 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดสอน 1 หลักสูตร ได้แก่
 1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่
 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาการบริหารธุรกิจ
 3.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต(บช.ม.) สาขาการบัญชี
 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์


สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ได้จัดตั้ง ศูนย์สาธิตระบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์. เป็นการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต่างๆเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิต และการประหยัดแรงงาน.

อ่านต่อ
“คุณธรรม ปัญญา ความสุข"