มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

กิจกรรมนักศึกษา

 

             ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนา และเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนดูแลการทำกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆ ด้านทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ด้านงานวิชาทหารได้ทำหน้าที่ประสานงานกับกรมรักษาดินแดน และจัดบริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร การประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บริการแนะแนว ให้คำปรึกษาในด้านการหางานทำและเผยแพร่ข้อมูล การรับสมัครงงาน นอกจากนี้ได้เสริมสร้างและพัฒนาวินัยนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง  ข้อบังคับ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมภายนอก


ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. งานกิจกรรมนักศึกษา/วินัย/นันทนาการ

2. งานให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล

3. งานกีฬา

4. งานฝึกประสบการณ์และจัดหางาน

 งานกิจกรรมนักศึกษา/วินัย/นันทนาการ

 

    จุดประสงค์

เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา โดยส่งเสริมลักษณะของผู้นำ การทำงานเป็นทีมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยนักศึกษา ทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษา

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อสังคมในรูปของสโมสรนักศึกษา และงานกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร  

 

 

 

 

 

 

 

งานให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล

 

จุดประสงค์

 1. เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชน
 2. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชน

 

งานกีฬา

 

จุดประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาแก่นักศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการออกกำลังกาย
 3. เพื่อจัดระบบการให้บริการ อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้บริการจัดกิจกรรมด้านกีฬากับหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย

 

 

 งานฝึกประสบการณ์และจัดหางาน

 

จุดประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะให้นักศึกษามีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเหมาะสมกับวิชาชีพ
 3. ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้
 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพอย่างแท้จริง
 5. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 

โครงการและกิจกรรม

 1. โครงการส่งเสริมการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5  ด้าน
 2. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
 3. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
 4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 6. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม
 7. พิธีประสาทปริญญาบัตร
 8. งานประกันคุณภาพ
 9. งานสโมสรนักศึกษา
 10. งานวิชาทหาร
 11. งานกิจกรรมพิเศษ
 12. งานวินัยนักศึกษา
 13. งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 14. งานป้องกันปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
 15. งานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
 16. งานด้านกีฬาทั้งภายในและภายนอก
 17. งานฝึกประสบการณ์และการจัดหางาน

 

งานบริการด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ


นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่ต้องไปแสดงตน เพื่อรับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ งานบริการนักศึกษาได้จัดบริการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่นักศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

                                                                                                                                 

 1. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (ร.ด.)
  2. นักศึกษาที่เรียนวิชาทหารไม่จบชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีที่ถัดไป
  3. การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารจะดำเนินการให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 26 ปี
  4. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
  4.1 การเตรียมเอกสาร
  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
            - สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 2 ชุด (ส.ด.35)
            - สำเนาหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (ส.ด. 9) จำนวน 2 ชุด
            - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
       4.2 การยื่นเอกสารและการตรวจสอบรายชื่อ
             - ให้นักศึกษาส่งเอกสารในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
             - ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองที่งานบริการนักศึกษา ในช่วงกลาง เดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
             - ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตน ณ ที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาทหาร ก่อนการตรวจ เลือกประมาณ 1 เดือน    (เดือนมีนาคม) หากพบว่าไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีบุคคล ผ่อนผันจะต้องรีบแจ้งสถาบันการศึกษา เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการต่อไป
             - นักศึกษาที่ดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการไว้ต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ตามวัน และเวลาที่ได้กำหนด ไว้ในหมายเรียก (ส.ด. 35) โดยมีเอกสารที่ต้องนำไปในวันแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก คือ
                 1. บัตรประจำตัวประชาชน
                 2. ใบสำคัญ (แบบ ส.ด. 9)
                 3. หมายเรียก (ส.ด. 35)
                 4. บัตรประจำตัวนักศึกษา

ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผัน การตรวจเลือกทหารต่อมหาวิทยาลัยอีก แต่จะต้องไปรับหมายเรียก (ส.ด.35) ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารของตน ก่อนเดือนธันวาคมของทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา  และจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตามวัน และเวลาที่ระบุในใบ ส.ด. 35 ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษาหรือลาออกจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ทราบทันทีภายใน 30 วัน นับจากจบการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497