มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาเขต

"ชีวิตจะสดใส ก้าวไกลได้ดังหวัง ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ"