มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน (Pledge)

พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม  มีความสุข  รักความเป็นไทย

ปรัชญา (Philosophy)

คุณธรรม  ปัญญา  ความสุข

 บัณฑิตของวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจะมี คุณสมบัติเด่น 3 ประการ ในการดำเนินชีวิต

  • คุณธรรม  หมายถึง  ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม  มีวินัย มีความรับผิดชอบ อดทน  ซื่อสัตย์ ประหยัด  กตัญญู  และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์
  • ปัญญา     หมายถึง  มีความรู้จริง ปฏิบัติได้ ชอบแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาตนให้ทันต่อสภาพการณ์  ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
  • ความสุข   หมายถึง  ประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของผู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คู่คุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

  1. การผลิตบัณฑิต จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์  สกอ.  และ  สมศ.
  2. คัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
  3. อบรมและฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย และจิตอาสา
  4. การวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย  และนวัตกรรม
  5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม ร่วมมือกับองค์กรภายนอก
  6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้