มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คณะผู้บริหาร

อาจารย์อุดม แสงหิรัญ

ประธานผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ

ประธานผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์เผ่าพงษ์สันต์ แสงหิรัญ

นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉัตรชัย แสงหิรัญ

รองอธิการบดีฝ่ายบัญชี-การเงิน และส่งเสริมการศึกษา

ดร.นิวัตต์ น้อยมณี

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

อาจารย์สันติ เติมผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ภคมน เจริญสุข

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา