ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม

กติกาการประกวด โครงการ "ประกวดภาพถ่าย กัลปพฤกษ์ ณ บีเอสยู"
Download
อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 17
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

 

 

 

   

 

คณะรัฐศาสตร์

   สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

  

 

    ปริญญาโท

    หลักสูตร M.B.A.

              สาขาการบัญชี
              สาขาบริหารธุรกิจ
              สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

    หลักสูตร M.Ed.

              สาขาการบริหารการศึกษา

             รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ

BSU STARTUP 5 มัดย้อมเฟสติวัล

 BSU STARTUP 5 มัดย้อมเฟสติวัล  ดาวน์โหลด
View

รับปริญญารุ่นที่13 ปีการศึกษา2563

 วันที่ 20 มี.ค.64ดาวน์โหลด 
 วันที่ 21 มี.ค.64 วันรับปริญญาดาวน์โหลด
View

พิธีวางพวงมาลา... ประธานผู้ก่อตั้ง ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ

View

วันที่ 1 - เปิดโลกปริญญาตรี ครั้งที่ 14

วันที่ 1 - เปิดโลกปริญญาตรี ครั้งที่ 14

Download : ดาวน์โหลด

View