ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19
อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจจิตอาสาของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)
อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 14

View

กัลปพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14

View

ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2563

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

View

พิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรม เวลา ๑๑:๐๐ - ๑๒:๐๐น.

View