ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดของกำหนดการงานรับปริญญา ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสำหรับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 8 และบัณฑิตรุ่นที่ 12
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม

จรรยาบรรณนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 17
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ACTIS&NCOBA-2020-1
โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 17 (The 17th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2020)

กฏหมายในกลุ่มอาเซียน

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2563

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

View

พิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัฒนธรรม เวลา ๑๑:๐๐ - ๑๒:๐๐น.

View

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 และ 15 กันยายน 2562

View

BSU Open House 2019

BSU Open House 2019

 

View