มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ประวัติมหาวิทยาลัย

 

                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการสังคม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณธรรม คุณภาพและทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมไทย และประเทศไทย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศทางความคิด (ปัญญาและความดี) ทางวิชาการ (ความรู้ สู่อาชีพ) และการดำรงชีวิต (การปฏิบัติสู่ความสุข) ควบคู่กันไปทั้งสามด้าน เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยคุณภาพแห่งชีวิต

                    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและคณะอาจารย์ในกลุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ  ซึ่งมีทั้งหมด 6 วิทยาลัย ได้แก่

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

 

                    ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติจึงจัดตั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาแห่งใหม่ขึ้นในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

    ปีการศึกษา 2549 เปิดดำเนิการสอนครั้งแรก คือ คณะบริหารธุรกิจ

    ปีการศึกษา 2550 เปิดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ปีการศึกษา 2552 เปิดการสอนระดับปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย

    ปีการศึกษา 2555 เปิดคณะรัฐศาสตร์

    ปีการศึกษา 2557 ได้เปลี่ยนประเภท เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

    ปีการศึกษา 2564 ได้ปรับปรุงหลักสูตร ในคณะบริการธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

489 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์  : 02-172-9888
โทรสาร   : 02-172-9620
"ชีวิตจะสดใส ก้าวไกลได้ดังหวัง ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ"