ข่าวสารและวิชาการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

การเทียบโอนรายวิชานักศึกษาปีการศึกษา 2559


อ่านเพิ่มเติม

The national conference which will present soon from บัณฑิตวิทยาลัยBSU


อ่านเพิ่มเติม

เอกสารการอบรม ม.ค.อ


อ่านเพิ่มเติม

แฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา (Portfolio)


Download
อ่านเพิ่มเติม

Based on their awareness of a university conclusion


อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 Coming soon......


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1-2558 และ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2-2558


อ่านเพิ่มเติม

การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 4/2558 สําหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ป(เทียบโอน)


อ่านเพิ่มเติม