ข่าวสารและวิชาการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2558

คณะบริหารธุรกิจ

  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สาขาการบัญชี

  • สาขาการจัดการ

  • สาขาการตลาด

  • สาขาการท่องเที่ยว

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  •  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  •  สาขาการจัดการโลจิสติกส์

  •  สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 

คณะรัฐศาสตร์ 

  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์