มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คณะผู้บริหาร

อาจารย์อุดม แสงหิรัญ

ประธานผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ

ประธานผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์เผ่าพงษ์สันต์ แสงหิรัญ

นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

-

-

 

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

อาจารย์ฉัตรชัย แสงหิรัญ

รองอธิการบดีฝ่ายบัญชี-การเงิน และส่งเสริมการศึกษา

อาจารย์ภคภัสสร์ แสงหิรัญ

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

ดร.นิวัตต์ น้อยมณี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์พรรพรรณ เจริญสุข

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา