มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บริหาร

อาจารย์เผ่าพงษ์สันต์ แสงหิรัญ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

อ.ศิริ ทรัพย์สมบูรณ์

ที่ปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ