คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)                  :     บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)                  :     บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)              :     Bachelor  Of  Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)              :     B.B.A (Business Computer)

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร              120       หน่วยกิต

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้   มีทักษะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และสื่อสารข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้พัฒนาระบบให้ทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลักษณะงานที่จะไปทำเมื่อจบการศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานธุรกิจต่าง ๆ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์กร ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญา

                   วิสัยทัศน์กว้างไกล  นำชัยเทคโนโลยี  มุ่งมั่นพัฒนา  นำคุณค่าสู่สังคม

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์มา
  ประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ
 • เพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมานะ อดทน ใส่ใจเพิ่มเติมความรู้ใหม่ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ    

 

 โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ก.หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30      หน่วยกิต    
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต        
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต        
กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต        
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   9 หน่วยกิต        
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     84      หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ   30  หน่วยกิต        
กลุ่มวิชาเอก   54  หน่วยกิต        
วิชาเอกบังคับ   42  หน่วยกิต        
1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   15  หน่วยกิต        
2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์   12 หน่วยกิต        
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    9 หน่วยกิต        
4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ    6 หน่วยกิต        
วิชาเอกเลือก   12 หน่วยกิต        
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6     หน่วยกิต       
เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย              
รวมตลอดหลักสูตร       120    หน่วยกิต    

  แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการบัญชี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย         :  บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย          :   บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Accountancy Program

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :   B.Acc.

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      126    หน่วยกิต

 แผนการศึกษารายวิชา สาขาวิชาการบัญชี

แนะนำสาขา     

การเรียนการสอนของคณะการบัญชี มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในทุกรายวิชา เพิ่มเทคนิคการสอนในรูปแบบที่ใช้กรณีศึกษาและปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้   มีประสบการณ์ดูงานจากธุรกิจจริง การแข่งขันเกมส์บัญชีวิเคราะห์การลงทุน  และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการรายงานผลดำเนินงาน  มีโครงการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา  ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องอย่างประสบผลสำเร็จ และนักศึกษาได้ทำงานกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา ทำให้บัณฑิตสาขาการบัญชีเป็นที่ต้องการและมีอัตราการจ้างงานในระดับสูงมาก  เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความสามารถ มีน้ำใจและคุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ปลูกฝังมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

กิจกรรมสาขาบัญชี 

ลักษณะของสาขา    

              มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดทางการบัญชี การนำวิธีและหลักการต่าง ๆทางบัญชีมาพัฒนา  เพื่อให้สอดคล้องกับด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม   สามารถวิเคราะห์ตลาดทางการเงินและ ตลาดทุนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้ บัณฑิตสาขาการบัญชีสามารถออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสายงานที่กว้างขว้าง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้

 

 ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา  

       ผู้นำความรู้  ควบคู่การใช้เทคโนโลยี  มีทัศนคติที่ดี   เพื่อนำไปพัฒนางานธุรกิจ  ให้เกิดความสำเร็จ และสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในทางด้านการบัญชี โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านบัญชี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติตามศักยภาพสูงสุด
 • ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยการผลิตกำลังคนด้านบัญชี 

 

โครงสร้างหลักสูตร          
ก.หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   9 หน่วยกิต    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                                90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ   42 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาเอก   48 หน่วยกิต    
วิชาเอกบังคับ   33 หน่วยกิต    
วิชาเอกเลือก   15 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย          
รวมตลอดหลักสูตร                                                           126  หน่วยกิต    

 

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการจัดการ

รอบรู้บริหาร จัดการดี มีคุณธรรม

 

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)              : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)              : บธ.บ

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)          : Bachelor  Of  Business  Administration (Management)

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)          : B.B.A

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

120  หน่วยกิต

แผนการศึกษารายวิชาสาขาวิชาการจัดการ

แนะนำสาขา

         มุ่งให้นักศึกษามองการณ์ไกล และสามารถมองเชิงวิเคราะห์เจาะลึก สภาพแวดล้อมที่จะมาถึง ประกอบสภาวการณ์ปัจจุบันที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร ค้นหาวิธีการจัดการให้องค์กร
ยืนหยัดอยู่แข่งขันกับคู่แข่งได้ และหาแนวทางพัฒนางานธุรกิจปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม  เมื่อจบการศึกษาประยุกต์ใช้จัดการบริหาร การดำเนินชีวิตและการทำงานของตน เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  ขององค์กรภาคเอกชนและรัฐ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจของครอบครัว เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

ลักษณะของสาขา

         นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หาวิธีการจัดการที่เหมาะสม ศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ เปลี่ยนแปลง ให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสามารถประยุกต์เทคนิคทางการจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขทางธุรกิจ ที่ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตลอดเวลา

จุดเด่นของสาขา

         การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์การ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและจากกรณีศึกษา พร้อมปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีการดูงานภายนอกสถานที่อีกด้วย

ลักษณะงานที่จะไปทำ เมื่อจบการศึกษา

ประยุกต์ใช้ จัดการบริหาร การดำเนินชีวิตและการทำงานของตน เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้บริหารระดับต่างๆ ขององค์กร ภาคเอกชน และรัฐบาล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ดำเนินธุรกิจของครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        ปรัชญา

               รอบรู้บริหาร     จัดการดี     มีคุณธรรม

       วัตถุประสงค์

 • มีสมรรถภาพในการจัดการคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีความคิดเป็นระบบและคิดเชิงรุก
 • มีจรรยาวิชาชีพของนักจัดการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร          
ก.หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   9 หน่วยกิต    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                                90 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ   39 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาเอก   45 หน่วยกิต    
วิชาเอกบังคับ   30 หน่วยกิต    
วิชาเอกเลือก   15 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต
เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย          
รวมตลอดหลักสูตร                                                           120  หน่วยกิต    

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการตลาด

 

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)              :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)              :    บธ.บ

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)           :   Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)           :   B.B.A

ปรัชญาของสาขา

พัฒนาธุรกิจ มุ่งคิดการณ์ไกล ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม

 แนะนำสาขา

สาขาการตลาดเป็นสาขาที่มีความสำคัญอีกสาขาหนึ่งเพราะเป็นที่สร้างนักศึกษาให้กลายเป็นนักการตลาดที่มีคุณภาพ โดยจะเน้นให้นักศึกษากล้าแสดงออก รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนำเอาไปใช้ในอนาคต นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงประจำวันได้  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ และ เชี่ยวชาญแบบรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาดที่เป็นการตลาดสมัยใหม่ โดยเน้นเทคนิคการปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมสาขาการตลาด 

 

ลักษณะของสาขา

จะมีการเรียนการสอนในภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกรู้จักแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ตลาดได้

 

ผลงานการออกแบบแผ่นพับใบปลิวของนักศึกษาสาขาการตลาด (ในรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)

 


จุดเด่นของสาขา

จะเน้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติภาควิชาการ จะมีการนำ
นักศึกษาไปดูงานในสถานที่ต่างๆเพื่อให้รู้รูปแบบการปฏิบัติงาน เพื่อมาปรับใช้ในการศึกษาและรวมทั้งรูปแบบการทำงานในอนาคตอีกด้วย ส่วนภาคปฏิบัติจะมีการนำนักศึกษาไปร่วมการแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วย

 

สาขาการท่องเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการท่องเที่ยว

 

      ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)       :   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยว)
     ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)       :   ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)    :    Bachelor of Arts  (Tourism)

     ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)    :    B.A. (Tourism)

  

“ทัศนคติดีต่องานบริการ  มองงานอาชีพอิสระเป็น   รู้จักใช้จุดเด่นเอกลักษณ์ความเป็นไทย

แนะนำสาขาสำหรับผู้ต้องการท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง โดยได้รับเงินเดือนด้วย

ที่ BSU เราเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงเพราะ BSU เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในอนาคตเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนจะได้ออกเดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทุกภาคของประเทศไทยและมีโอกาสศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำด้านทางท่องเที่ยวการโรงแรมและสายการบินต่างๆจริง ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ

ลักษณะของสาขา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีปรัชญา และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สถานที่ทำงาน  เพื่อนร่วมงานและเพื่อนมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในระดับมาตรฐานให้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจได้ท่ามกลางการแข่งขัน มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีความสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทยในทุกมิติ มีความรู้เข้มแข็ง  สามารถทำการวิจัย ศึกษาต่อในระดับสูง  และรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

จุดเด่นของสาขา

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเน้นประสบการณ์จริงมีรายได้จากการทำงานระหว่างเรียนและที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อคุณจบการศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมจาก BSC แล้ว คุณจะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ที่สามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะงานที่จะไปทำเมื่อจบการศึกษา

        การท่องเที่ยว  :  มัคคุเทศก์   ผู้ช่วยมัคคุเทศก์  พนักงานส่วนอื่น ๆ ในบริษัททัวร์        

        การโรงแรม     :  พนักงานต้อนรับในโรงแรม  พนักงานในส่วนห้องอาหารโรงแรม พนักงานในส่วนห้องพัก     งานต่างๆในโรงแรม

        อื่นๆ             :  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน    อาจารย์   ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของธุรกิจ      

สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แนะนำสาขา

 ชื่อเต็ม (ไทย)             :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อย่อ (ไทย)               :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)          :  Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)           :   B.Sc. (Information Technology)

 

 

 ปรัชญา

              เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านการสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


            มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในงานเชิงพาณิชย์ การเขียนโปรแกรมควบคุมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ด้านระบบฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ ด้านการออกแบบงานต่างๆ ทางด้านกราฟฟิคและมัลติมีเดีย รวมถึงการศึกษาค้นค้วาประดิษฐ์นวัฒกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้จริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

 ลักษณะของสาขา

              สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

 

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อเต็ม (ไทย)                :        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อย่อ (ไทย)                 :        วท.บ.  (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)           :        Bachelor of Science (Logistics Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)             :        B.Sc. (Logist   ics Management)

 

แนะนำสาขาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดคลังสินค้าชิปปิ้งนำเข้าส่งออกสินค้า

 


            การจัดการโลจิสติกส์เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการผลิตและการให้บริการ โดยจะเน้นที่การวางแผนและการจัดการปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร หัวข้อที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ ประกอบด้วยการจัดการการผลิตและการปฏิบัติงาน การพิจารณาการลงทุน การจัดการวัสดุคงคลังการออกแบบส่วนการผลิตและบริการ การออกแบบและวิเคราะห์งาน การจัดการระบบการขนส่ง การจัดการโครงงาน การจัดการการตลาด การจัดการการเงินและการบัญชี การจัดการระบบข้อมูลขององค์กร เป็นต้น โดยจะเน้นทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่ผสมผสานหลักการและวิธีการทางด้านเทคโนโลยีการจัดการและเทคโนโลยีข้อมูล โดยนำมาใช้ในการจัดการองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุดและมีผลผลิตมากที่สุด เทคโนโลยีการจัดการจะเน้นที่การออกแบบ วางแผน และบริหารหน่วยงานต่างๆในองค์กร โดยจะพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร เช่น การเงิน บุคลากร การจัดซื้อ การวางแผนและควบคุมการผลิต ( และการให้บริการ ) การจัดการคุณภาพ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น

 

 ปรัชญา

           ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหัวใจบริการสามารถนำความรู้ทางโลจิสติกส์ไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญให้กับตนเองและพัฒนาประเทศไทยได้

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                    วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Science Program in Industrail  Management

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)               วิทยาศาสตรบัณฑิต   (การจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)               วท.บ.  ( การจัดการอุตสาหกรรม )

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)            Bachelor  of  Science (Industrial  Management)

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)            B.Sc. (Industrial Management)

 

แนะนำสาขา เหมาะสำหรับผู้ต้องการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หรือบุคลากรในงานอุตสาหกรรม

 

“   รู้รอบกระบวนการ  เชี่ยวชาญงานผลิต  ชีวิตปลอดภัย  ใส่ใจสภาพแวดล้อม 


         สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มีความมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในสายงานอุตสาหกรรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและการบริหารจัดการโรงงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ และรู้จักการใช้ทรัพยากรทางการผลิตอย่างคุ้มค่า

 

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมทั้งระบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม  สามารถวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการทำงานสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้   ในกระบวนการบริหารจัดการทางอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงมีความรอบรู้ในเทคนิคการทำงานและเทคโนโลยีต่างๆที่มีประสิทธิภาพและนำเข้ามาปรับใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับบุคคล  ชุมชน และสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย  เพื่อให้การดำเนินงานอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จและมีความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆได้

3  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่  การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละรายวิชาอย่างเหมาะสม 

4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็น คนเก่ง และ เป็นคนดี  ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกของความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์การ และต่อสังคมร่วมด้วย

 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 

 ชื่อเต็ม (ไทย)             :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อย่อ (ไทย)              :  รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)         :  Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)          :  B.P.A. (Public Administration)

 

 

 

แนะนำสาขา

สาขารัฐประศาสนศาตร์ของ BSC นั้นเป็นสาขาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาขาที่ศึกษาในเรื่องของวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศและองค์กร ทั้งในเรื่องของนโยบาย วิธีการตลอดจนการนำไปใช้ได้จริง โดยมีผู้เรียนจะได้มีการศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

ลักษณะของสาขา
สาขารัฐประศาสนศาตร์ของเราได้รับการรับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (รปบ) จบแล้วสามารถทำงานในภาคเอกชนเกี่ยวกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายอบรมและสามารถปฏิบัติงานในภาครัฐทั้งกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มั่นคงอย่างยิ่ง

จุดเด่นของสาขา
สาขารัฐประศาสนศาตร์เป็นสาขาที่สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผู้เรียนในสาขาของเราและปฏิบัติงานในภาครัฐหรือเอกชน สามารถมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้กำหนดทิศทางของหน่วยงานได้ โดยไม่ยากเย็นและยังเป็นสถานที่สามารถมีอาชีพที่มั่นคงให้กับครอบครัวสืบต่อไป

เรียนจบแล้วได้อะไร
สามารถปฏิบัติงานเป็นข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดอำเภอ นักการเมืองระดับประเทศและท้องถิ่น นายกอบจ , อบต พนักงานเอกชน เจ้าหน้าที่่ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !! 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีหลักสูตรดังนี้  ดังนี้

 

 

ชื่อหลักสูตร

สาขา

หน่วยกิต

1   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education)   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed. : Education Administration) 45
2   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.)
  สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A. : Accounting)
39
39
3   บัญชีมหาบัณฑิต (Master of Accountancy)   สาขาวิชาการบัญชี (M.Acc.) 39
4

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science Program in Logistics Technology)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Ms.LT.) 36
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://graduate.bsu.ac.th/