ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


อ่านเพิ่มเติม

มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมาตราการให้ความช่วยเหลือจากการระบาดไวรัส COVID-19


Download
อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19


Download
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีน Covid-19


Download
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศวิชาการ


อ่านเพิ่มเติม

คณะและหลักสูตร


อ่านเพิ่มเติม

ภารกิจจิตอาสาของอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563


อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต


อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยฯ ได้สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558


อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดของกำหนดการงานรับปริญญา ประจำปี 2562


อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสำหรับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 8 และบัณฑิตรุ่นที่ 12


อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 17


อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)


อ่านเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2563 ลงทะเบียน 07:30น. - 08:00น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)


อ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา BSU Star


อ่านเพิ่มเติม

ทุนส่วนลด Buddy Online


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ การรับทรานสคริปต์


อ่านเพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลงล่าสุด #กำหนดการต่างๆ สำหรับบัณฑิตรุ่นที่ 9 และมหาบัณฑิตรุ่นที่ 5


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 9 รอบที่ 4


อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต


อ่านเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการ


อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบพันธุ์เป็ดไข่ ให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุรรณภูมิ...


อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามกับ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ...


อ่านเพิ่มเติม

มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่ต้องการติดต่อเรื่องภาพถ่ายในพิธิประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 8 ติดต่อ...


อ่านเพิ่มเติม

คู่มือกำหนดการ ระเบียบการแต่งกาย และข้อห้ามในพิธีประสาทปริญญาบัตร


อ่านเพิ่มเติม

Job Fair ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ


Download
อ่านเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลา กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559


อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สาธิตระบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์


อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ รู้สึกปิติยินดีกับ ว่าที่บัณฑิตนาถอนงค์ ทองย้อย ผู้มีความกตัญญูกตเวที แด่มารดา.....


อ่านเพิ่มเติม

‎ขอเชิญมหาบัณฑิต‬ ‪บัณฑิต‬ ‪‎ร่วมส่งภาพแห่งความประทับใจของท่าน‬...


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2558


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องติดต่อรับบัตรสอบกลางภาค 2/58 รอบ2 (ภาคพิเศษ)


อ่านเพิ่มเติม

รับจองแต่งหน้าทำผมบัณฑิต และจำหน่ายรองเท้าคัทชู ราคาพิเศษ...


อ่านเพิ่มเติม

ห้องรายงานตัว และตั้งขบวน มหาบัณฑิตและบัณฑิตเพื่อเข้าสู่พิธีฯ


อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดของกำหนดการงานรับปริญญา


อ่านเพิ่มเติม

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2559


อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1-2558


อ่านเพิ่มเติม

วันครูแห่งชาติ


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ


อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาตรวจสุขภาพประจำปี 2558


อ่านเพิ่มเติม

แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ‏


Download
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวดี !! มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เชิญชวนนักถ่ายภาพทุกภาคส่วน ร่วมส่งภาพความประทับใจ...


อ่านเพิ่มเติม

กําหนดการสําหรับบัณฑิตรุ่นที 8 และมหาบัณฑิตรุ่นที 3


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ เส้นทางวัดพลมานีย์ เปิดเส้นทางปกติแล้ว


อ่านเพิ่มเติม

ประกาศนักศึกษาใหม่ที่ยังยื่นเอกสารสมัครเรียนไม่ครบ


อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิชาการ


อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพถ่ายแต่ละโรงเรียนเพิ่มเติม เปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 9


อ่านเพิ่มเติม