ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมเทคนิคการใช้ Excel เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2559
เวลา 9.00-16.00

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Excel
เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเชิญบริษัทเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

 

[รวมภาพโครงการ]