ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 9
รอบที่ 3 อนุมัติ 21 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับทรานสคริปต์ ได้ที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิได้ตั้งแต่วัันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป สิ่งที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการและเตรียมมาเพื่อขอรับทรานสคริปต์ ได้แก่
1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำผ่านระบบออนไลน์ที่ http://online.bsu.ac.th/Register_System/QN/Work/ โดยนักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนมารับ ระบบจะเปิดให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการได้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
2. ในวันมารับทรานสคริปต์นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จ หรือ บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อมายืนยันในการรับทรานสคริปต์
3. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้นักศึกษาสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นมอบสิทธิ์ให้ผู้มารับแทนถือมาเพื่อรับทรานสคริปต์ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับแทน 1 ฉบับ

หากนักศึกษาไม่ดำเนินการและไม่นำหลักฐานมาจะไม่มีสิทธิ์รับทรานสคริปต์

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่ >>> งานทะเบียน