ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

     มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่จะเข้าพิธีทุกคนต้องไปพร้อมกันที่จุดนัดหมาย คือ บริเวณลานวัฒนธรรม  เวลา 08.00น. เพื่อตรวจรายชื่อ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร  รายงานตัวตามห้องต่างๆ กับหัวหน้าสาขาวิชา และตั้งขบวนเพื่อเข้าสู่พิธี  ดังนี้

ลำดับ หลักสูตร  /   สาขา ห้อง
 01 MED หลักสูตรบริหารการศึกษา 208
 02 MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจ 207
 03 MS.IT หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมเล็ก
 04 MKT สาขาการตลาด 202
 05 COM สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 203
 06 MGT สาขาการจัดการ 201
 07 ACC สาขาการบัญชี 204
 08 IDM สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 205
 09 THT สาขาการท่องเที่ยว 206
 10 IT สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 302-303
 11 LOG สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 12 BPA สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 302-303