ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

     การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต่างๆเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิต
และการประหยัดแรงงาน ดังนั้นทางกลุ่มงานวิจัยโครงงาน
ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์  เพื่อใช้ในการจัดการ
ระบบฟาร์มอัตโนมัติ ได้ทำการสำรวจและศึกษาวิจัยในการ
เลี้ยงเป็ดแบบที่เป็นฟาร์มแบบธรรมดาที่ใช้คนดูแลและ
เลี้ยงดูเป็ดตลอดเวลาทำให้เกิดการเสียเวลาและต้องใช้พลังงาน
และไฟฟ้ามากในการเลี้ยงดูเป็ดในโรงเรือนแบบธรรมดา
ที่ชาวบ้านทำอยู่ในขนาดนี้ ซึ่งทางกลุ่มวิจัยได้มองเห็นว่า
การที่ใช้โรงเรือนแบบนี้เป็นการเพิ่มพลังงานมาก ทางกลุ่มวิจัย
จึงคิดค้นหาออกมาเป็น การใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
เพื่อใช้ในการจัดการระบบฟาร์มอัตโนมัต ออกมาเพื่อลดพลังงาน
ไฟฟ้า และพลังงานคนในการทำงานในฟาร์ม       

       เพื่อลดพลังไฟฟ้าและพลังงานคนโดยใช้งานแบบอัตโนมัติทั้งหมด และได้นำเอา
ระบบของแผงโซล่าเชลล์เป็นตัวควบคุมระบบไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เป็นตัวควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงเรือน  และยังมีระบบให้อาหารและน้ำแบบอัตโนมัติ
ในฟาร์ม รายละเอียดส่วนใหญ่ในระบบเป็นการใช้ระบบไฟฟ้าที่แปลงพลังงานจาก
ระบบแผงโซล่าเชลล์   มาใช้ในระบบขับมอเตอร์ชุดให้อาหารและน้ำรวมถึงการ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื่น และการควบคุมระบบปิดและเปิดประตูของโรงเรือน
อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องตลาดและเกษตรกรสามารถนำ
อุปกรณ์นี้ไปใช้ในการทำโรงเรือนเลี้ยงเป็ดหรือการเกษตรนำไปต่อยอดได้อีก

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในการจัดการระบบฟาร์มอัตโนมัติและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการ
วิจัยนี้เพื่อช่วยลดพลังงานสิ้นเปลืองและเป็นการสนองตอบนโยบายมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนต่อไป


 

สนใจเข้ามาศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมฟาร์ม ติดต่อ อาจารย์ พนิตา  ภักดี  โทร. 091-436-6291