ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ได้มีการสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมีคณะกรรมการภายนอก 3 ท่านได้เป็นผู้ตรวจประเมิน


ผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ได้รับนั้น คือ ได้คะแนน 4.21 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
ฉะนั้นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จึงมีความมันใจ และมุ่งมั่น เพื่อที่จะสร้างบัณฑิต ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม