ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19

**********************************

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19  อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19  ดังนี้

 

1.  มาตรการป้องกัน (ผู้ดูแล ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายบริหาร)

1.1. จัดห้องเรียนให้มีจำนวนนักศึกษาห้ามเกิน 60 คนต่อห้อง การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร

1.2. สำหรับรายวิชาที่ต้องเรียนปฏิบัติ หรือการใช้หอสมุด มีโอกาสได้ใกล้ชิด หรือสัมผัสกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี หัวหน้าสาขา อาจารย์ผู้สอน และบรรณารักษ์โดยให้การดูแลและป้องกัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด

1.3. การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ มีลักษณะดังนี้

1.  นักศึกษาที่มีอาการป่วยหรือ มีไข้ โดยพิจารณาจากใบรับรองแพทย์ หรือดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน

2.  เพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือทำงานร่วมกับประเทศกลุ่มเสี่ยง

3.  มีความวิตกกังวลในการมาเรียนบรรยายในชั้นเรียน

4.  อาจารย์ผู้สอนมีเอกสารประกอบการสอนหรือหนังสือประกอบการสอนในวิชาที่สอนอย่างสมบูรณ์

5.  อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการสอนรูปแบบออนไลน์ มีระบบการเช็คชื่อระบบการประเมินผลที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้และเที่ยงตรง

6.  การเรียนการสอนให้เป็นไปตามตารางสอนที่วิชาการกำหนด

7.  อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนภายในมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นให้เปลี่ยนแปลงสถานที่สอนจะแจ้งให้ทราบ

8.   Online Helping Center ให้มีคำปรึกษาในการสอน Online เทคนิคใหม่ๆ เครื่องมือ และวิธีการ (ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ ,.ธณพิชญ์  , .พรพงศ์ , .ปณิตนันท์)

 

2.  มาตรการ การควบคุม และการคัดกรอง (ฝ่ายอาคารสถานที่  และ ฝ่ายการเงิน)

2.1.  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตรงทางเข้าออกมหาวิทยาลัย และมีสัญลักษณ์ที่แสดงการผ่านการคัดกรองเรียบร้อย

2.2.  มีอุโมงค์ฆ่าเชื้อตรงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

2.3.  บริเวณของมหาวิทยาลัย และโรงอาหาร มีเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรค ทุกจุด

2.4.  การเข้าห้องปฏิบัติการและหอสมุด สวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และป้องกันด้วยรูปแบบอื่นๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

2.5.  ห้องน้ำทุกอาคาร ทุกชั้น ให้มีสบู่เหลวอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการทุกคนทำความสะอาดมือให้สะอาด

2.6.  ในวันจันทร์และพฤหัสบดี มีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค เวลา 11.30 .ทุกสัปดาห์ และเจ้าหน้าที่ต้องเซ็นชื่อการปฏิบัติงานทุกครั้ง

2.7   มีถุงมือให้บริการอาจารย์ บุคลากร ที่มีความจำเป็นต้องใช้ สามารถเบิกได้ที่ส่วนกลาง

2.8   เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค อาทิ  บริเวณ ลิฟท์ ราวจับบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ต้องเซ็นชื่อการปฏิบัติงานทุกครั้ง

2.9   ฝ่ายสื่อสารองค์การและหัวหน้าสาขา เผยแพร่ การปฏิบัติการควบคุมป้องกัน ทุกสัปดากห์

 

3. มาตรการ การดูแลระบบการเรียนการสอน (ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายบริหาร)

3.1.  งดการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.. 2563 – 31 มีนาคม พ.. 2563 และ การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562  และการสอบปฏิบัติอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 เมษายน .. 2563

3.2. การฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบประสานงานกับสถานประกอบการขอหยุดการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม พ.. 2563  ก่อนเบื้องต้น โดยทำเอกสารชี้แจงไปยังสถานประกอบการนั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบใน วันที่ 1 เมษายน พ.. 2563 ให้ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสาขา และคณบดี พิจารณาสถานการณ์หลัง วันที่ 1 เมษายน พ.. 2563 ให้พิจารณาการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมเอื้อต่อความปลอดภัยและประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป  โดยแจ้งฝ่ายบริหาร ผ่านฝ่ายวิชาการ และทำเอกสารชี้แจงสถานประกอบการ ที่นักศึกษาไปทำการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง หลังวันที่ 1 เมษายน พ.. 2563 ให้เรียบร้อย

3.3. การสอบโครงงาน ของทุกคณะและทุกสาขาวิชา หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลความรู้ตามความเหมาะสมตามที่คณบดี และหัวหน้าสาขาตกลงกัน จะต้องแจ้งฝ่ายบริหาร โดยผ่านฝ่ายวิชาการตามขั้นตอน แต่ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 เมษายน พ.. 2563 นี้

3.4. การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้เสร็จสิ้นภายใน 21 มิถุนายน พ.. 2563 แนวทางการสอนและการประเมินผลการเรียนให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ และประโยชน์ที่มีต่อนักศึกษาเป็นหลัก โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากแผ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19  อย่างเคร่งครัด

3.5. งดการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และทุกคณะ ที่มีการรวมตัวของนักศึกษา บุคลากร หากมีความจำเป็นในการจัดกิจกรรมต้องมีมาตรการคัดกรองระดับสูงสุด

3.6. หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยยังคงเปิดให้บริการตามปกติ หรือ สามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์เช่นการชำระค่าเทอมการลงทะเบียนและอื่นๆ

4.  มาตรการสำหรับผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19

4.1.  ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือพักดูแลตนเองตามแพทย์แนะนำ

4.2.  หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามามหาวิทยาลัย

4.3.  ผู้ที่เคยมีประวัติการป่วยหากจะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยต้องนำใบรับรองจากแพทย์ว่าหายเป็น ปกติเรียบร้อยแล้วมายื่นยันเป็นหลักฐาน

5. จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 หากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือ นักศึกษา มีข้อสงสัยเบื้องต้น (ผู้รับผิดชอบ สำนักวิจัย อ.อัศวิน , .ภนิดา และฝ่ายสื่อสารออนไลน์อ.นที , . ศิริญญา)

6.  การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ต่างๆ ไปยังเพจสาขา ขอให้แชร์จากเพจของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  มีความห่วงใย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน  ดูแลรักษาตนเองให้ดีที่สุด มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ติดตามและปฏิบัติตามประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 โดยเคร่งครัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม  .. 2563

 

 

(ดร.วิศิษฐ์  แสงหิรัญ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ