คณะและหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)                  :     บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)                  :     บธ.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ)

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)              :     Bachelor  Of  Business Administration (Digital Technology in Business)

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)              :     B.B.A (Digital Technology in Business)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร         120       หน่วยกิต

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

มุ่งให้นักศึกษามีความรู้   มีทักษะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และสื่อสารข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้พัฒนาระบบให้ทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลักษณะงานที่จะไปทำเมื่อจบการศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานธุรกิจต่าง ๆ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ขององค์กร ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญา

                   วิสัยทัศน์กว้างไกล  นำชัยเทคโนโลยี  มุ่งมั่นพัฒนา  นำคุณค่าสู่สังคม

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านการบริหารธุรกิจ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการงานธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม    

 

 โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

ก.หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต      
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต      
    กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต      
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  9 หน่วยกิต      
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   84     หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ  30  หน่วยกิต      
    กลุ่มวิชาเอก  54  หน่วยกิต      
      วิชาเอกบังคับ  42  หน่วยกิต      
        1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  15  หน่วยกิต      
        2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  12 หน่วยกิต      
        3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   9 หน่วยกิต      
        4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   6 หน่วยกิต      
      วิชาเอกเลือก  12 หน่วยกิต      
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต     
    เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย           
รวมตลอดหลักสูตร    120    หน่วยกิต  

  แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ

 สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการบัญชี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย         :  บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย          :   บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Accountancy Program

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      :   B.Acc.

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      126    หน่วยกิต

 แผนการศึกษารายวิชา สาขาวิชาการบัญชี

แนะนำสาขา     

การเรียนการสอนของคณะการบัญชี มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในทุกรายวิชา เพิ่มเทคนิคการสอนในรูปแบบที่ใช้กรณีศึกษาและปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้   มีประสบการณ์ดูงานจากธุรกิจจริง การแข่งขันเกมส์บัญชีวิเคราะห์การลงทุน  และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการรายงานผลดำเนินงาน  มีโครงการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา  ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องอย่างประสบผลสำเร็จ และนักศึกษาได้ทำงานกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา ทำให้บัณฑิตสาขาการบัญชีเป็นที่ต้องการและมีอัตราการจ้างงานในระดับสูงมาก  เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความสามารถ มีน้ำใจและคุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ปลูกฝังมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

กิจกรรมสาขาบัญชี 

ลักษณะของสาขา    

              มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดทางการบัญชี การนำวิธีและหลักการต่าง ๆทางบัญชีมาพัฒนา  เพื่อให้สอดคล้องกับด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม   สามารถวิเคราะห์ตลาดทางการเงินและ ตลาดทุนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้ บัณฑิตสาขาการบัญชีสามารถออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสายงานที่กว้างขว้าง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้

 

 ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา  

       ผู้นำความรู้  ควบคู่การใช้เทคโนโลยี  มีทัศนคติที่ดี   เพื่อนำไปพัฒนางานธุรกิจ  ให้เกิดความสำเร็จ และสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในทางด้านการบัญชี โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านบัญชี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติตามศักยภาพสูงสุด
 • ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยการผลิตกำลังคนด้านบัญชี 

 โครงสร้างหลักสูตร

ก.หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต    
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  9 หน่วยกิต    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ  42 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาเอก  48 หน่วยกิต    
      วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต    
      วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย         
รวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต

 

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการจัดการ

รอบรู้บริหาร จัดการดี มีคุณธรรม

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)              : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)              : บธ.บ

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)          : Bachelor  Of  Business  Administration (Management)

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)          : B.B.A

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  120  หน่วยกิต

แผนการศึกษารายวิชาสาขาวิชาการจัดการ

แนะนำสาขา

         มุ่งให้นักศึกษามองการณ์ไกล และสามารถมองเชิงวิเคราะห์เจาะลึก สภาพแวดล้อมที่จะมาถึง ประกอบสภาวการณ์ปัจจุบันที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร ค้นหาวิธีการจัดการให้องค์กร
ยืนหยัดอยู่แข่งขันกับคู่แข่งได้ และหาแนวทางพัฒนางานธุรกิจปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม  เมื่อจบการศึกษาประยุกต์ใช้จัดการบริหาร การดำเนินชีวิตและการทำงานของตน เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  ขององค์กรภาคเอกชนและรัฐ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจของครอบครัว เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

ลักษณะของสาขา

         นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หาวิธีการจัดการที่เหมาะสม ศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ เปลี่ยนแปลง ให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ตลอดจนสามารถประยุกต์เทคนิคทางการจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขทางธุรกิจ ที่ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตลอดเวลา

จุดเด่นของสาขา

         การเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์การ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและจากกรณีศึกษา พร้อมปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีการดูงานภายนอกสถานที่อีกด้วย

ลักษณะงานที่จะไปทำ เมื่อจบการศึกษา

ประยุกต์ใช้ จัดการบริหาร การดำเนินชีวิตและการทำงานของตน เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้บริหารระดับต่างๆ ขององค์กร ภาคเอกชน และรัฐบาล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ดำเนินธุรกิจของครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง

 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       ปรัชญา       

         มุ่งสร้างนักบริหาร ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และนำประโยชน์สู่สังคม

       วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะที่ดีทางการบริหาร  และให้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและสามารถจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึง สามารถผลิตผลงานทางด้านงานวิจัย
 • เป็นผู้มีความรู้ทางด้านการบริหารและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข
 • มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหารให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
 • สร้างนักบริหารให้มีศักยภาพพร้อมตอบสนองตลาดแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงสร้างหลักสูตร

ก.หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  9 หน่วยกิต    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ  39 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาเอก  54 หน่วยกิต    
      วิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต    
      วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต
    เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย         
รวมตลอดหลักสูตร    120  หน่วยกิต

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการตลาด 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)              :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด )

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)              :    บธ.บ.

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)           :   Bachelor of Business Administration

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)           :   B.B.A (Marketing Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   120  หน่วยกิต

ปรัชญาของสาขา

พัฒนาธุรกิจ มุ่งคิดการณ์ไกล ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้สู่สังคม

 แนะนำสาขา

สาขาการตลาดเป็นสาขาที่มีความสำคัญอีกสาขาหนึ่งเพราะเป็นที่สร้างนักศึกษาให้กลายเป็นนักการตลาดที่มีคุณภาพ โดยจะเน้นให้นักศึกษากล้าแสดงออก รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนำเอาไปใช้ในอนาคต นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงประจำวันได้  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ และ เชี่ยวชาญแบบรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาดที่เป็นการตลาดสมัยใหม่ โดยเน้นเทคนิคการปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมสาขาการตลาด 

 

ลักษณะของสาขา

จะมีการเรียนการสอนในภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกรู้จักแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ตลาดได้

 

ผลงานการออกแบบแผ่นพับใบปลิวของนักศึกษาสาขาการตลาด (ในรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย)

 


จุดเด่นของสาขา

จะเน้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติภาควิชาการ จะมีการนำ
นักศึกษาไปดูงานในสถานที่ต่างๆเพื่อให้รู้รูปแบบการปฏิบัติงาน เพื่อมาปรับใช้ในการศึกษาและรวมทั้งรูปแบบการทำงานในอนาคตอีกด้วย ส่วนภาคปฏิบัติจะมีการนำนักศึกษาไปร่วมการแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วย

 ปรัชญา

     มุ่งสร้างนักบริหาร ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และนำประโยชน์สู่สังคม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะที่ดีทางการบริหาร  และให้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและสามารถจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึง สามารถผลิตผลงานทางด้านงานวิจัย
 • เป็นผู้มีความรู้ทางด้านการบริหารและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข
 • มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหารให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
 • สร้างนักบริหารให้มีศักยภาพพร้อมตอบสนองตลาดแรงงาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  9 หน่วยกิต    
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ  30 หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาเอก  54 หน่วยกิต    
       วิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต    
       วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย         
รวมตลอดหลักสูตร   120 หน่วยกิต

สาขาการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา และงานอีเวนท์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาวิชาการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนาและงานอีเวนท์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)       :   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนาและงานอีเวนท์)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)       :   ศศ.บ. (การท่องเที่ยว และไมซ์)

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)    :    Bachelor of Arts  (Tourism Meeting seminar and Event )

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)    :    B.A. (Tourism and MICE)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    126  หน่วยกิต

 

“ทัศนคติดีต่องานบริการ  มองงานอาชีพอิสระเป็น   รู้จักใช้จุดเด่นเอกลักษณ์ความเป็นไทย

แนะนำสาขาสำหรับผู้ต้องการท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง โดยได้รับเงินเดือนด้วย

ที่ BSU เราเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงเพราะ BSU เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในอนาคตเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนจะได้ออกเดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทุกภาคของประเทศไทยและมีโอกาสศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำด้านทางท่องเที่ยวการโรงแรมและสายการบินต่างๆจริง ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ

ลักษณะของสาขา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีปรัชญา และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สถานที่ทำงาน  เพื่อนร่วมงานและเพื่อนมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในระดับมาตรฐานให้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจได้ท่ามกลางการแข่งขัน มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีความสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทยในทุกมิติ มีความรู้เข้มแข็ง  สามารถทำการวิจัย ศึกษาต่อในระดับสูง  และรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

จุดเด่นของสาขา

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเน้นประสบการณ์จริงมีรายได้จากการทำงานระหว่างเรียนและที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อคุณจบการศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมจาก BSC แล้ว คุณจะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ที่สามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะงานที่จะไปทำเมื่อจบการศึกษา

        การท่องเที่ยว  :  มัคคุเทศก์   ผู้ช่วยมัคคุเทศก์  พนักงานส่วนอื่น ๆ ในบริษัททัวร์        

        การโรงแรม     :  พนักงานต้อนรับในโรงแรม  พนักงานในส่วนห้องอาหารโรงแรม พนักงานในส่วนห้องพัก     งานต่างๆในโรงแรม

        อื่นๆ             :  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน    อาจารย์   ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของธุรกิจ      

ปรัชญา  และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

    มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นแหล่งการเรียนรู้ สร้างเสริมภูมิปัญญาประยุกต์ใช้หลักการจัดการและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำรงรักษาวัฒนธรรมของไทย และคุณธรรม เพื่อนำสังคมไทยไปสู่ความเจริญที่ยั่งยืน เรียนรู้สู่การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มองงานอาชีพอิสระเป็น เน้นภาคปฏิบัติ รู้จักใช้จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีปรัชญาและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานและเพื่อนมนุษย์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในระดับมาตรฐาน ให้สามารถประกอบอาชีพเชิงธุรกิจได้ ท่ามกลางการแข่งขัน
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้เป็นทรัพยากรบุคคที่มีทรงคุณค่าของสังคมไทย ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทยในทุกมิติ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี องค์ความรู้เข้มแข็ง สามารถทำการวิจัย ศึกษาต่อในระดับสูงและรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

โครงสร้างหลักสูตร

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต    
    วิชาเฉพาะ 60 หน่วยกิต    
    วิชาเฉพาะบังคับ 30 หน่วยกิต    
    วิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต    
     (กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ) 15 หน่วยกิต    
     (กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ) 15 หน่วยกิต    
      กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ        
      กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ        
      กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ        
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ง. หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    ฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา        
    ฝึกงานแบบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน        
รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)             :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย)               :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)          :  Bachelor of Science (Information Technology and  Digital Innovation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)           :   B.Sc. (Information Technology and  Digital Innovation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   120 หน่วยกิต

 ลักษณะของสาขา


             
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

 

ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญา

              เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  มีปรัชญาในการมุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้จริงในสาขาอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตร โดยมีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ด้านการจัดการ สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นการเรียนไปในแนวทางด้าน        การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทั้งบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมใน       การ พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนของการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีปรัชญาในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพที่มี เช่นการเปิดโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษาที่ประสบปัญหาในการเรียน

 วัตถุประสงค์

 • มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
 • มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 • มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร รวมทั้งสามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้

โครงสร้างหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30  หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาภาษา  หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  หน่วยกิต    
 ข.หมวดวิชาเฉพาะ      84  หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาแกน  9  หน่วยกิต    
       คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยกิต    
       พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60   หน่วยกิต    
     กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12   หน่วยกิต    
     กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 21   หน่วยกิต    
     กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15   หน่วยกิต    
     กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15   หน่วยกิต    
     กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 15 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต
     เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั่วไปในมหาวิทยาลัย        
รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)                :        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อย่อ (ไทย)                 :        วท.บ.  (การจัดการโลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)           :        Bachelor of Science (Logistics Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)             :        B.Sc. (Logistics Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   120  หน่วยกิต

 

แนะนำสาขาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดคลังสินค้าชิปปิ้งนำเข้าส่งออกสินค้า

 


            การจัดการโลจิสติกส์เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการผลิตและการให้บริการ โดยจะเน้นที่การวางแผนและการจัดการปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร หัวข้อที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ ประกอบด้วยการจัดการการผลิตและการปฏิบัติงาน การพิจารณาการลงทุน การจัดการวัสดุคงคลังการออกแบบส่วนการผลิตและบริการ การออกแบบและวิเคราะห์งาน การจัดการระบบการขนส่ง การจัดการโครงงาน การจัดการการตลาด การจัดการการเงินและการบัญชี การจัดการระบบข้อมูลขององค์กร เป็นต้น โดยจะเน้นทางด้านทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่ผสมผสานหลักการและวิธีการทางด้านเทคโนโลยีการจัดการและเทคโนโลยีข้อมูล โดยนำมาใช้ในการจัดการองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุดและมีผลผลิตมากที่สุด เทคโนโลยีการจัดการจะเน้นที่การออกแบบ วางแผน และบริหารหน่วยงานต่างๆในองค์กร โดยจะพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร เช่น การเงิน บุคลากร การจัดซื้อ การวางแผนและควบคุมการผลิต ( และการให้บริการ ) การจัดการคุณภาพ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการโซ่อุปทาน เป็นต้น

 ปรัชญา

           เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหัวใจบริการสามารถนำความรู้ทางโลจิสติกส์ไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญให้กับตนเองและพัฒนาประเทศไทยได้

วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และนำไปประยุกต์สำหรับการดำรงชีพได้
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาและความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ในการทำงานได้

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์และการจัดการโลจิสติกส์ 33 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต    
      วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต    
      วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต
    (เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั่วไปในมหาวิทยาลัย)        
รวมตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !!

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)               วิทยาศาสตรบัณฑิต   (การจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)               วท.บ.  ( การจัดการอุตสาหกรรม )

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)            Bachelor  of  Science (Industrial  Management)

ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)            B.Sc. (Industrial Management)

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 

แนะนำสาขา เหมาะสำหรับผู้ต้องการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หรือบุคลากรในงานอุตสาหกรรม

 

“   รู้รอบกระบวนการ  เชี่ยวชาญงานผลิต  ชีวิตปลอดภัย  ใส่ใจสภาพแวดล้อม 


         สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มีความมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในสายงานอุตสาหกรรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและการบริหารจัดการโรงงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ และรู้จักการใช้ทรัพยากรทางการผลิตอย่างคุ้มค่า

 

 ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        มุ่งสร้างนักบริหาร ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และนำประโยชน์สู่สังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมทั้งระบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม  สามารถวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการทำงานสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้   ในกระบวนการบริหารจัดการทางอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงมีความรอบรู้ในเทคนิคการทำงานและเทคโนโลยีต่างๆที่มีประสิทธิภาพและนำเข้ามาปรับใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับบุคคล  ชุมชน และสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย  เพื่อให้การดำเนินงานอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จและมีความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆได้
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่  การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละรายวิชาอย่างเหมาะสม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็น คนเก่ง และ เป็นคนดี  ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกของความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์การ และต่อสังคมร่วมด้วย

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์และการจัดการโลจิสติกส์ 33 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต    
      วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต    
      วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    (เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั่วไปในมหาวิทยาลัย)        
รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

Facebook สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ไทย)             :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อย่อ (ไทย)              :  รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)         :  Bachelor of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)          :  B.P.A. (Public Administration)

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

 

 

แนะนำสาขา

สาขารัฐประศาสนศาตร์ของ BSU นั้นเป็นสาขาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาขาที่ศึกษาในเรื่องของวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศและองค์กร ทั้งในเรื่องของนโยบาย วิธีการตลอดจนการนำไปใช้ได้จริง โดยมีผู้เรียนจะได้มีการศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง

ลักษณะของสาขา
สาขารัฐประศาสนศาตร์ของเราได้รับการรับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว (รปบ) จบแล้วสามารถทำงานในภาคเอกชนเกี่ยวกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายอบรมและสามารถปฏิบัติงานในภาครัฐทั้งกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มั่นคงอย่างยิ่ง

จุดเด่นของสาขา
สาขารัฐประศาสนศาตร์เป็นสาขาที่สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผู้เรียนในสาขาของเราและปฏิบัติงานในภาครัฐหรือเอกชน สามารถมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้กำหนดทิศทางของหน่วยงานได้ โดยไม่ยากเย็นและยังเป็นสถานที่สามารถมีอาชีพที่มั่นคงให้กับครอบครัวสืบต่อไป

เรียนจบแล้วได้อะไร
สามารถปฏิบัติงานเป็นข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดอำเภอ นักการเมืองระดับประเทศและท้องถิ่น นายกอบจ , อบต พนักงานเอกชน เจ้าหน้าที่่ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

ปรัชญา และ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

    เสริมสร้างความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
 • เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีเจตคติที่ดีต่อสังคมและวิชาชีพ มีคุณธรรม มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เป็นอย่างดีและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
 • เพื่อศึกษาและผลิตผลงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับบริการและเผยแพร่ความรู้แก่ทุกภาคส่วนของสังคม
 • เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   84 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์ 33 หน่วยกิต    
    กลุ่มวิชาเอก 51 หน่วยกิต    
      วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต    
      วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต    
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

    เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

       
รวมตลอดหลักสูตร  120 หน่วยกิต

สนใจสมัครเรียน คลิกเลย !! 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีหลักสูตรดังนี้  ดังนี้

 

 

ชื่อหลักสูตร

สาขา

หน่วยกิต

1   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education)   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 54
2   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) 39
3

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science Program in Logistics Technology)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Ms.LT.) 36
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://graduate.bsu.ac.th/